February 22, 2024

בס”ד

rainbow

Last updated: December 12, 2022
Share this page:

https://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%A0%D7%90_%D7%91%D7%9B%D7%97

כח השם הקדוש בן מ”ב אותיות של “אנא בכח”, – (b7net.co.il)

האמנם ראה זה ראיתי בסדר היום כוונת יה”ר ואנא בכח שבנוסח זה יש מ”ב תיבות כנגד שם של מ”ב אותיות ובראש כל תיבה יש אות ממנו והם ז’ שמות כל שם בן ו’ תיבות וראוי לכוין בהם והם אלו (אב”ג וכו’) והוא שם היוצא מפסוק בראשית ברא אלקים ובכח זה השם נברא העולם וע”כ היה ראוי לומר זה השם בכוונה ובשכמל”ו ואחריו לעמוד ולומר ברוך שאמר וכו’ ומי שתקן לומר אותו אחר זה הסדר של אביי נ”ל שהוא וכו’. עוד טעם אחר וכו’ ואולי הכוונה היה על זה ועל זה ויש שנוהגים לומר אחר נוסח זה בשכמל”ו בלחש מפני קדושת ה’ שרמוז בראשי תיבותיו וראוי הוא ע”כ. והנה מבואר לאמרו בלחש מפני קדושת השם ואולי הכוונה שאם לא כיון כדבעי בשם והו”ל ח”ו בכלל מוציא ש”ש ואומר מיד אחריו בשכמל”ו לתקנו כמבואר בירושלמי פ’ כיצד מברכין ועיין ש”ע א”ח סי’ ר”ו דהמברך ברכה לבטלה צריך שיאמר בשכמל”ו …’.

מה מסתתר במילה “בראשית”? ועוד רמזים מפתיעים – בראשית – Parshah (chabad.org)

Green the colour (colourtherapyhealing.com)

אנא בכח (nifla-ot.co.il)

הכוח המיוחד של תפילת “אנא בכוח”, ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת מסעי – מסעי – Parshah (chabad.org)

פרשת מסעי – סוד שם בן מ”ב – פרדס נסים – הרב ניסים פרץ זצוק”ל (google.com)

תיקוני הזוהר – תקונא עשרין, וחד ועשרין (toratemetfreeware.com)

Aspaklaria

Colours of the Sefirot | Mayim Achronim

The Science of Radio Astronomy – National Radio Astronomy Observatory (nrao.edu)

The Kabbalah of Music and the Piano | Mayim Achronim

ניגוני מקובלים | ניגוני בעל הסולם והרב”ש | סולם יהודה | מרכז לימודי קבלה וחסידות (sulam-y.co.il)

Aspaklaria

…ופירוש הענין, כי כנור וכלי הזמר במקדש רמז להשגת המחשבה שהיא נתלית ברוח, ואין בגשמיות דק כמוזיק”א, כענין שאמרו קול ודבור ורוח וזהו רוח הקדש, והנה בעולם הזה ישיגו החכמים ברוח הקדש שבע ספירות, וידבק אורן במשכן ובמקדש, ונרמזות בשבע הנרות של מנורה ובקצת הקרבנות, גם בלעם אמר את שבעת המזבחות… לפיכך ירמזו בכנור שבע כלי הקול בעולם הזה, ולימות המשיח תושג ספירה שמינית, וירמזו אותה, ולעולם הבא תהיה ההשגה שלימה לי’ ספירות, וירמזו אותן, וזה ענין מופלא ונכבד… (רמב”ן תורת האדם)

שני לוחות הברית – הורביץ, ישעיה בן אברהם, –1630 (page 602 of 851) (hebrewbooks.org)

rainbow | National Geographic Society

ספר הבהיר (toratemetfreeware.com)

כח. כתוב אחד אומר (שמות כ’ טו) וכל העם רואים את הקולות, וכתוב אחד אומר (דברים ד’ יב) קול דברים אתם שומעים, הא כיצד, בתחילה רואים את הקולות. ומה ראו שבע קולות שאמר דוד. ולבסוף שמעו הדיבור היוצא מבין כולם

רמ’ק בראשית-פירוש אור יקר על בראשית א:א (tora.ws)

Synesthesia and What It Has Taught Me | Melissa McCracken | TEDxUNC – YouTube

הכתוב אומר: “רואים את הקולות” ולא “ראו”. מסביר הרב אפשטיין (“אש דת”): “להורות לנו שבכל דור ודור קיימת בחינה זו בזעיר אנפין ובפרטות אצל אנשי המעלה, אלא שבמתן תורה זכו כולם לכך”

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ט – מחלוקת ר’ ישמעאל ור’ עקיבא

וכל העם רואים את הקולות – רואין הנראה ושומעין הנשמע, דברי רבי ישמעאל.5 רבי עקיבא אומר: רואין ושומעין הנראה, רואין דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות, שנאמר: “קול ה’ חוצב להבות אש” (תהלים כט ז).6

Properties of Light

    What does sunlight have in common with the X-rays used in a doctor’s office?  Are you surprised to learn that they are both waves?  They’re not matter waves that you can hear or feel.  They are electromagnetic waves.  Electromagnetic waves disturb electric and magnetic fields.  These waves can be transmitted through a vacuum (space free of particles).  They do not depend on particles of matter.

    • Light is an electromagnetic wave.  Light from the sun can travel to the Earth through the vacuum of space.  Light can also travel through air across your room.  Although you might not realize it, you are constantly surrounded by thousands of electromagnetic waves everyday.  Sunlight (visible light) and X-rays are only two types of electromagnetic waves.  Other types are radio waves, infrared rays, ultraviolet rays, and gamma rays.

וכל העם רואין את הקולות – קול קולי קולות, ולפיד – לפידי לפידים; וכמה קולות היו וכמה לפידים היו? אלא שהיו משמיעים את האדם לפי כוחו, שנאמר: “קול ה’ בכח” (שם שם ד).7

המוזיקה בבית המקדש: מי הלחין אותה? ומה למדו בה? – BeitChabad.com – בית חבד

המוזיקה ככוח רוחני

באחד מספרי קבלה קדמונים – ספר בשם ברית מנוחה – מופיע תיאור מעניין: כאשר אדם היה בא לבית המקדש להביא קרבן המכפר על חטא, היה הקרבן מתקבל רק אם האדם עשה תשובה על חטאו. הכהן – המקריב את הקרבן – היה מביט בפניו של האדם, ואם היה מבחין כי האדם עדיין לא שב בתשובה שלימה בליבו, היה הכהן מסמן למקהלת הלויים. הלויים היו פוצחים בניגון דביקות והשתפכות הנפש, שהיה מעורר את אותו האדם אפילו אם ליבו כלב האבן.

בתנ”ך8 מצויין כי רבים מן הלויים המשוררים היו בעלי רוח הקודש. גם שמואל הנביא היה מן הלויים המשוררים במשכן שילה. עובדה זו מעידה, שהמוזיקה של הלויים לא היתה רק לשם יופי והנאה, אלא לשם מטרות רוחניות של קדושה.

בספר הזהר נאמר9 כי שירת הלויים היתה משפיעה לא רק על בני האדם, אלא גם על הספירות והעולמות העליונים. בכוחה של השירה “להמתיק דינים” בשמים ולבטל גזירות רעות.

השירה כיום

בתורת החסידות מבואר10 כי עלייתו הרוחנית של הקרבן נעשית על ידי השירה של הלויים. ומכיוון שהתפילות נקבעו במקום הקרבנות, הרי שכיום זוהי השירה בתפילה, שיש בה כוח להעלות את התפילה לרבדים עליונים יותר.

במובן מסויים, גם שירי וניגוני החסידים שנועדו במהותם להתעלות רוחנית ולעבודת השם, מקבילים לשירת הלויים שהיתה חלק בלתי נפרד מעבודת השם בבית המקדש.

עוד בנושא ניתן ללמוד בספר “לנגן בהיכלו” הסוקר את שירת הלויים ומשמעותה על פי תורת החסידות.

פרקי דרבי אליעזר פרק מ – רואים את האור שבקול

 

ר’ יהודה אומר: אדם מדבר עם חברו מתרגש קולו, אבל אינו רואה מאורו. וישראל שמעו קולו של הקב”ה בהר סיני וראו את הקול יוצא מפי הגבורה כברקים וכרעמים, שנאמר: “וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ויהי קול השופר הולך וחזק מאד”.8

 

Color Frequency (THz) Wavelength (nm)
Red 400-484 620-750 – A
Orange 484-508 590-620 – B
Yellow 508-526 570-590 – C
Green 526-606 495-570 – D
Blue 606-668 450-495 – E
Violet 668-789 380-450 – F

The frequency of wavelength range for indigo is around 425-450 nm and frequency of 670-700 THz. –

Color Wavelength
(nm)
Frequency
(THz)
Photon energy
(eV)
  violet
380–450 670–790 F, G 2.75–3.26
  blue
450–485 620–670 E 2.56–2.75
  cyan
485–500 600–620 2.48–2.56
  green
500–565 530–600 – D 2.19–2.48
  yellow
565–590 510–530 – C 2.10–2.19
  orange
590–625 480–510 – B 1.98–2.10
  red
625–750 400–480 – A 1.65–1.98

A Color Spectrum Chart With Frequencies and Wavelengths – Science Struck

The set of all musical notes is called the Chromatic Scale, a name which comes from the Greek word chrôma, meaning color.  In this sense, chromatic scale means ‘notes of all colors’.  Colors, in fact, are also made up from different frequencies, those of light waves.

music9

7 octaves plus 3 on the 8th octave each of the 7 octaves has 7 notes.

מודז’יץ – י”ג כסלו תש”פ – 06 מזמור לדוד (ניגון למחוסרי בית) – תרע”ד – YouTube

שמחת בית מודז’יץ חשון תשפ”ב – מזמור לדוד ואנא בכח לס”ק רבינו הדברי ישראל זי”ע במצוה טאנץ – YouTube

בני היכלא – YouTube

עו”ד דוד זעירא | מחרוזת ריקודי שמחה 1 – משמחת השבע ברכות במודז’יץ – YouTube

ניגון תפילה וטהרה כ”ק אדמו”ר רימנווער רבי שליט”א פינחס מרדכי גאלד מאשוואר – YouTube

הרבי מליובאוויטש מנגן ‘צמאה לך נפשי’ – YouTube

רצץ ניגונים של חב”ד חודרים!! Full One Hour Of Chabad Mellow Nigunim Music – YouTube

Music and Mood | Case Study Template (acasestudy.com)

Musical Notes Explained Step-By-Step [And the Piano Notes] (sessiontown.com)

(original) Man In Nursing Home Reacts To Hearing Music From His Era – YouTube

 זהר: כמו שלמדנו, אין לך דבר בעולם שאין לו קול, והוא הולך ומשוטט ברקיע, ותופשים בו בעלי הכנפים ומעלים אותו הקול, (למ”ן לזו”נ), ודנים אותו הן לטוב והן לרע, שכתוב כי עוף השמים יוליך את הקול.

אמר ר’ יהודה, אין קול אלא מצד רוח ומים ואש, (שהם ג’ קוין), והכל עושה הקול, (שהוא קו האמצעי, ועל ידו) נכללים הקוים זה בזה (ונעשו לאחד), ועל כן כתוב קלת (חסר ו’ הרבים)… (יתרו רצא, ועיין שם עוד)

FREQUENCIES OF THE ORGANS OF THE BODY AND PLANETS (greatdreams.com)

ניגון קדוש “ניגון הרחמים” של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב – YouTube

When do babies start to understand music?                                        – Capstone Music

(יג) ר’ חנניא בן דוסא אומר, אותו האיל שנברא בין השמשות לא יצא ממנו דבר לבטלה. אפרו של איל הוא יסוד על גבי המזבח הפנימי, גידי האיל אלו עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם, עורו של איל הוא אזור מתניו של אליהו ז”ל, שנ’ איש בעל שער וכו’, קרניו של איל, של שמאל שתקע בו בהר סיני שנ’ ויהי במשוך בקרן היובל, ושל ימין שהיא גדולה משל שמאל שהוא עתיד לתקוע בה לעתיד לבא, שנ’ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול והיה ה’ למלך על כל הארץ.

כי מדרגת העולם הזה מדריגתו מספר שבעה בלבד, מפני כי מדריגת המשיח על עולם הזה, ועולם הזה מיוסד על ז’. ובמסכת עירובין כינור של מקדש של ז’ נימין, שנאמר שובע שמחות, אל תיקרי שובע אלא שבע, ולימות המשיח של שמונה נימין, דכתיב למנצח על השמינית, ולעולם הבא עשרה נימין, שנאמר עלי עשור ועלי נבל, ואומר הודו לה’ בכינור בנבל עשור וגו’, ולעולם הבא עשרה נימין,שנאמר עלי עשור ועלי נבל. ועולם הבא איידי דנפש נימין דידיה נפיש קליה דנבל וקרי ליה נבל, ופרשנו זה למעלה כי עולם הזה שלימותו ומעלתו שיש בו רבוי שלם בלא חסרון, ולכך ראוי שיהיה הכינור שהוא השמחה והשבח אל השי”ת כפי השלימות אשר הוא בעולם, כי השלימות בעולם הוא רבוי שהוא בעולם, ומספר שבעה תמצא בכל מקום על הרבוי, כמו בדרך אחד יצאו ובז’ ינוסו, ולכך היה הכינור במקדש של ז’ נימין, שהשמחה של עולם הזה, דהיינו מפני השלימות שיש בו הרבוי וזהו שלימותו, ולפיכך הכינור שהוא השמחה המורה על השלימות יהיה מן ז’ נימין, אבל לימות המשיח הוא מדריגה יותר על זה, כי לימות המשיח יתאחד הרבוי אשר הוא בעולם הזה על ידי המשיח, ולכן הכינור הוא של ח’, כי השמיני הוא נגד האחדות אשר הוא לאלו השבעה, אשר יש בהם הרבוי, ולכך הכינור הוא של שמנה נימין, ולעולם הבא שיהיה הסתלקות הגשמי ויהיה העולם קדוש ונבדל מן הגשמי, ולכך יהיה לכינור עשרה נימין, כי העשירי הוא קדוש מורה על מדריגה נבדלת לגמרי, לכך יהיה לכינור להקב”ה י’ נימין. (נצח ישראל פרק לב)

כח. כתוב אחד אומר (שמות כ’ טו) וכל העם רואים את הקולות, וכתוב אחד אומר (דברים ד’ יב) קול דברים אתם שומעים, הא כיצד, בתחילה רואים את הקולות. ומה ראו שבע קולות שאמר דוד. ולבסוף שמעו הדיבור היוצא מבין כולם. והא אנן עשרה תנן, דרבנן אמרו כולהו אמירן בחדא מילתא, כן כולה אמירן בחדא מילתא, והוי שבע אמירן דשבעה קולות, ועל תלתא מנייהו נאמר קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול, הא למדת דכולהו בחדא מילתא אמירן, ובעבור שלא יטעו ישראל לומר אחרים עזרוהו או אחד מן המלאכים אך קולו לבד לא יוכל להיות חזק כל כך, בעבור כן חזר וכללן:

מט. ד”א שלא יאמרו העולם הואיל והם עשרה מאמרות לעשרה מלכים. שמא לא יוכלו לדבר ע”פ אחד כתב ביה אנכי וכלל כל העשרה, ומאי עשרה מלכים שבע קולות ושלשה אמרים, ומאי אמרים וה’ האמירך היום (דברים כ”ו יח), ומאי נינהו שלשה דכתיב (משלי ד’ ז) ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה, כד”א (איוב ל”ב ח) ונשמת שדי תבינם, נשמתו של שדי היא תבינם, שלישי מאי היא כדאמר ליה ההוא סבא לההוא ינוקא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשת התבונן אין לך עסק בנסתרות

פב. ומאי איברים שבע שיש באדם, דכתיב (בראשית ט’ ו) כי בצלם אלהים עשה את האדם, וכתיב (שם א כ”ז) בצלם אלהים ברא אותו, בכל איבריו ובכל חלקיו, והא אמרינן ו’ למה הוא דומה לעוטה אור כשלמה (תהלים ק”ד ה), דהא ו’ אינו אלא שש קצות, א”ל ברית מילה וזוגו של אדם חשבינן חד ושתי ידיו שלשה, ראשו וגופו חמשה שתי שוקיו שבעה, וכנגדן כוחותם בשמים דכתיב (קהלת ז’ יד) גם את זה לעומת זה עשה האלהים, והיינו ימים (שמות ל”א יז) כי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ, ולא אמר בששת ימים מלמד כי כל יום ויום יש לו כחו:

 

קסו. מאי שבעים תמרים (שמות ט”ו כז). מלמד ששבעים קומות יש לו להקב”ה ושואבים משתים עשרה פשוטות, מה המים האלו פשוטים אף הם פשוטים ומנא לן דתמר הוי קומה, דכתיב (שה”ש ז’ ח) זאת קומתך דמתה לתמר, ולא עוד אלא שיש בתמרים שבעים מינים דכתיב ושבעים תמרים ולא היו דומים זה אל זה ופעולת זה לזה וטעם זה אינו דומה לטעם זה:

קסז. ואמרת שבעים תמרים שבעים קומות, והא אמרת שבעים ושתים, אלא שבעים ואחת הם וישראל שבעים ושתים אך אינם בכלל, והא אמרת שבעים, אלא האחד שר השטן, משל למה”ד למלך שהיה לו בנים, קנה להם עבדים ואמר להם הנה לכם בשוה לכולכם, אמר אחד מהם איני רוצה עמכם כי אני יש לי יכלת לגזול מכל הכל, אמר המלך הואיל וכן הוא לא יהיה לך חלק בתוכם, ועשה ככל יכלתו יצא וארב להם בדרך והראה להם זהב הרבה ואבנים טובות וחיילות, ואמר להם סורו אלי. מה עשה המלך, סדר חיילותיו וחיילות בניו כולם, והראה להם לעבדים ואמר להם אל יטעה אתכם טועה זה לאמר חייליו רב מחיילי, הנה חיילותיו של אותו הבן רמאי וחושב לגזול אתכם, ואתם לא תשמעו לו, כי בתחילה יחליק דבריו כדי שתלכדו במצודתו ואחר כך ישחק, ואתם עבדי ואני אעשה עמכם כל טוב אם לא תשמעו לו ותסורו מאחריו כי הוא שר על תהו שנאמר (שמואל א י”ב) ולא תסורו כי אחרי התהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תהו המה, אך הם יכולים להזיק והנה אני מייעץ אתכם (שמות ט”ו כו) אם שמוע תשמע לקול ה’ אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חוקיו, משתשמור כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, למה אמר כל זה, אלא יסגור לו כל הדלתות, כדי שלא ימצאך פעם אחת רך ופעם אחת קשה, בשמרך כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, על ידו, לא אשים עליך, מאי כי אני ה’ רופאיך, ומתי הכהו, אלא כשיבא הוא ויכה אני ה’ רופאיך:

קסח. ומאי ניהו שאמרת שמיני, מפני שבו נתחלו השמונה ובו נשלמו השמונה לחשבון, אך הוא בפעולה הוי שביעי, ומאי נינהו שנתחלו בן שמונת ימים דברית מילה ושמונה הם אינם אלא שבע, ומאי טעמא אמר קב”ה שמונה, מפני שהם שמונה קצוות שיש באדם. ומאי נינהו יד ימין ושמאל רגל ימין ושמאל ראש וגוף וברית מכריע ואשתו שהיא זוגו דכתיב (בראשית ב’ כד) ודבק באשתו והיו לבשר אחד הרי שמונה. ואלו הם שמונה ימי מילה כנגדן, ותמניא אלין לא הוי אלא שבעה דגוף וברית חד הוו, הרי שמונה:

קעב. ומה הם הבנים, כבר אמרתי לכם ששבע צורות קדושות יש לו להקב”ה וכולם כנגדן באדם שנאמר (בראשית ט’ ו’) כי בצלם אלהים עשה את האדם, (שם א’ כ”ז) בצלם אלהים ברא אותו זכר ונקיבה ברא אותם, ואלו הן שוק ימין ושמאל, יד ימין ושמאל, גוף ברית וראש הרי שש, והא אמרת שבע, שבעה הוי באשתו דכתיב (שם ב’ כב) והיו לבשר אחד

Aspaklaria

מדרש רבה

הלכה כמה נימין היו בכנור שהיו הלוים מנגנין בו, אמר רבי יהודה ז’ נימין היו בכנור, שנאמר (תהלים ט”ז) שובע שמחות את פניך נעימות וגו’, אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות, וכן דוד אומר (שם קי”ט) שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך, ולימות המשיח נעשית שמונה, שכן דוד אומר בניגון (שם ו’) למנצח בנגינות על השמינית, ולעתיד לבא נעשית עשר, שנאמר (שם קמ”ד) אלקים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור, ומי התקין להם, שמואל ודוד, שנאמר (דברי הימים א’ ט’) המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם…  (במדבר טו ח)

מלבי”ם

את קשתי נתתי בענן – הנה הקשת ענין טבעי ויבא עת יפלשו ניצוצי השמש נגד ענן דק הזולף מים… ויש בו תנאים ידועים, א’, שלא יתראה רק אם תזרח השמש נגד הענן, דהיינו שהענן לא יתפשט על כל האופק רק על חציו ולנגדו יאיר השמש. ב’, שלא יוחק הקשת רק על עננים דקים מזלפים שיוכל ניצוץ השמש להתפלש בהם… וכבר אמרנו שקודם המבול לא היה הגשם יורד רק אחת למ’ שנה, ובעת ההיא התקבצו עבים גסים עכורים ושחורים וכיסו את כל כדור הארץ, וכפי חוזק טבע העננים כן היה חוזק גסות הארץ וחמריותה, עד כי גבר החומר מאד וישחיתו האנשים את דרכם על הארץ, אבל אחרי המבול נשתנה טבע הארץ ונחלש כח גסותה וחמריותה, והעננים הזדככו ונעשו קלים, וכן הוחלש כח הגופים ויתחזק כח הרוחני והנפשי, עד שאין טבע הארץ מוכן אל המבול וכן אין סיבה לזה מפני החטא. וזה שאמר “את קשתי נתתי בענן והיה לאות ברית”, שזה סימן ואות שנשתנה טבע הארץ והגשם והגשמיות והחמריות חלף הלך לו. (בראשית ט יג)

מכתב מאליהו:

כתב הרמ”ק ז”ל בענין אמירת השמות של קבלה מעשית, שאינם מועילים אלא אם כן האדם הוא במדרגה שהענינים המתגלים בבחינת השמות ההם הם גלוים לו בלבו, כי אז יש לו דביקות אל השמות ההם, היינו שהגילויים שבששמות ההם נמצאים בו במציאות. ושמעתי זה גם בענין אמירת י”ג מדות הרחמים שדייקו במה שכתב רש”י בפרשת כי תשא (שמות ל”ג י”ט) הוי מלמד את ישראל לעשות כן. כי המדות האלה צריכות להיות מציאות בתוכנו, באופן המבואר בספר תומר דבורה לרמ”ק, ורק אז מועילה קריאתן… (חלק ה עמוד רלד)

ילקוט שמעוני:

בהעלותך את הנרות וגו’, למה שבעה נרות, כנגד שבעה כוכבי לכת חנכ”ל שצ”ם, דבר אחר כנגד שבעת ימי בראשית. דבר אחר למה עשה משה שבעה נרות ושלמה שבעים נרות, אלא משה עקר שבעה אומות מלפני ישראל, אבל שלמה היה מושל על שבעים אומות, שנאמר ושלמה היה מושל בכל הממלכות. אמר הקב”ה בעולם הזה אף על פי שהיה במשכן אורה לכבודי הנרות היו דולקים לתוכו, אף לעתיד לבא אף על פי שאני ממלא ירושלים מכבודי, שנאמר קומי אורי כי בא אורך וגו’, אני מדליק לתוכה נרות…

בעל הטורים:

ועשית מנורת – ז’ פעמים כתיב מנורה, כנגד ז’ רקיעים וז’ ארצות, ואין בפרשת מנורה אות סמ”ך, וכן במעשה בראשית, לומר במקום נר אין שטן ואין מזיק, ובזכות נר מצוה ותורה אור סותם פיו של שטן מלהשטין. (שמות כה לא

אבות דרבי נתן:

שבע מדות שמשמשות פני כסא הכבוד, אלו הן חכמה צדק ומשפט חסד ורחמים אמת ושלום, שנאמר (הושע ב’) וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה’. ר’ מאיר אומר מה תלמוד לומר וידעת את ה’, אלא מלמד שכל אדם שיש בו כל מדות הללו יודע דעתו של מקום. (אבות דרבי נתן לז)

הגאון רבי ישראל משקלוב בהקדמה לספרו “פאת השולחן” כותב:
“חכמת המוסיקה שיבחה הגר”א הרבה ואמר, שרוב טעמי תורה וסודות שירי הלוויים וסודות תיקוני הזוהר אי-אפשר שידע בלעדיה, ועל ידה יכולים בני אדם למות בכלות נפשם מנעימותיה ויכולים להחיות המתים בסודותיה הגנוזים בתורה…וכמה ניגונים הביא משה רבינו מהר סיני”.

RAV HIRSCH

אך אולי יש קשר הדוק עוד יותר בין גווני הקשת לבין כל האמור. הן זו תהיה הנהגת ה’ מכאן ואילך, רבות ומגוונות הדרכים להתפחות המין האנושי, אך ה’ לא יגזור כליה על האדם אלא יחנכנו לקראת המטרה האלקית, על יסוד שוני ורבגוניות בני האדם, והנה זו עצמה של הקשת, היא קרן אור אחת מלאה וטהורה השבורה לשבעה גונים, מן הקרן האדומה הקרובה אל האור ועד לקרן הסגולה הרחוקה מן האור ומתמזגת עם האופל, אך כל הגוונים הם אור, והם מצטרפים לקרן לבנה אחת, המאירה במלוא טהרתה, וכך נרמז לנו, כל הרב גווניות של הנפשות החיות ומעל לכל כל ריבוי הגוונים של נפש האדם מן האדם הרוחני המאיר באור הרוח ועד למגושם שאור ה’ בו מעומעם, כולם מחוברים אל החיים, וה’ פורש עליהם את סוכת שלומו, בכולם שבירת קרן אור של רוח ה’… (שם שם טו)